Üdvözöljük Viszákon!

Aktualitások

Barnakőszén programot indít a kormány.
2022.

TÁJÉKOZTATÓ A CSALÁDI FOGYASZTÓI KÖZÖSSÉGEKRE

VONATKOZÓ HATÓSÁGI ÁRSZABÁSOS IGÉNYBEVEHETŐ FÖLDGÁZRA VONATKOZÓ ÚJ SZABÁLYOKRÓL


2022. szeptember 9-én jelent meg a családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtér-beépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 345/2022. (IX.9.) Korm. rendelet, amely a köznyelvben leginkább többgenerációs házakként ismert házak által kedvezményes áron igénybe vehető földgázra tartalmaz új szabályozást.


A Korm. rendelet alapján, ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül
több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás
rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság)
kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról.

Ez a hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja. Az eljáró hatóság az ingatlanra
esetlegesen jogszabályban meghatározott, a rendeltetési egységek számára vagy funkciójára
vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe. Az eljáró hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása során
az építmény jogszerű használatát vélelmezi. A hatósági bizonyítvány csak ennek a kedvezménynek
igénybevétele céljából használható fel. Az erre vonatkozó figyelemfelhívást a hatósági bizonyítvány
tartalmazza.
A hatósági bizonyítvánnyal kapcsolatos ügyben jogorvoslatnak helye nincsen. A Kormány a hatósági
bizonyítvány kiadásával kapcsolatos ügyekben az eljáró hatóság felügyeleti szerveként az építésügyi
hatóságot jelöli ki.


A fentiek szerint tehát, azon ingatlanok, amelyben több az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletnek (továbbiakban: OTÉK) megfelelő lakás van (és nem társasházak vagy lakásszövetkezetek) kérhetik írásban a jegyzőt, hogy adjon ki az ingatlanon lévő lakások számáról hatósági bizonyítványt.


Nyomatékosan felhívjuk arra a figyelmet, hogy ez csak akkor lehetséges, ha az OTÉK alábbi
szabályainak megfelelnek a lakások. Ez alapján minden lakás a helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy
azoknak együttesen biztosítani kell az alábbi funkciókat:

  1. a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

  2. a főzést, mosogatást és az étkezést,

  3. a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

  4. az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszertárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

További előírás, hogy a lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és
szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű
helyisége, amely lehetővé teszi a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását - kivéve
a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.
A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének
legalább 16 m2-nek kell lennie.


A lakószoba alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.
Ezen kívül a lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének
megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

NAGYON FONTOS, hogy csak azon lakásokra kérjék a hatósági bizonyítványt, amely a fenti
szabályoknak megfelel. A gyakorlatban felmerült kérdések alapján az olyan esetek, ahol valamely
helyiség (pl. konyha) több lakóegységgel közös a jogszabály alapján nem minősül önálló lakásnak.


A fentiek alapján a lakossági fogyasztó önálló lakosonként jogosult a jogszabályban meghatározott
mennyiségig hatósági áron földgázt vételezni.


A lakossági fogyasztó a kedvezményes többletmennyiség igénybevétele céljából - büntetőjogi és
kártérítési felelőssége vállalásával - benyújtja a jegyző által kiállított hatósági bizonyítványt az
egyetemes szolgáltató részére. Az egyetemes szolgáltató a kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat
benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza, időarányosan.


HOGY MIÉRT FONTOS, HOGY CSAK ANNAK AZ IGAZOLÁSÁT KÉRJÉK, AMI MEGFELEL A FENTI
SZABÁLYOKNAK?
Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem
egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében
az eljáró hatóság felé jelzi. Ha az eljáró hatóság nem folytat ellenőrzést, vagy az egyetemes
szolgáltató az ellenőrzés eredményével nem ért egyet, az egyetemes szolgáltató a felügyeleti
szervhez (építéshatóság) fordulhat a szükséges intézkedések megtétele érdekében.
Ha a felülvizsgálati eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál
kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az
egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes
többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete
vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz
mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a
felhasználóval elszámolni. Vagyis komoly kockázatot jelent, ha nem megfelelő állapot igazolását
kérik.

A hatósági bizonyítványra irányuló kérelmeket (akár a jelen tájékoztatóhoz melléklet nyomtatvány kitöltésével) az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatalban kérhetik.

A kérelmeket akár személyesen, akár postai úton, akár e-mailen is eljuttathatják hivatalunk részére:

Cím: Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal 9931 Ivánc, Kossuth L. u. 119.

E-mail: jegyzo@ivanc.hu

SERTÉS ÖSSZEÍRÁS!!!
Tisztelt Lakosok!

Dr. Bognár Lajos országos főállatorvos, élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár Úr a sertéspestis terjedésének és felszámolásának érdekében előírta a Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály részére a megyében lévő sertéstelepek összeírását (cenzus). Az összesírásra 2022. augusztus 1.- november 30. közötti időszakban kerül majd sor. Az összeírással kapcsolatban felmerülő feladatokat a hatósági, - jogosult és szolgáltató állatorvosok egyaránt fogják végezni. Az állatorvosok munkájának könnyítése érdekében a Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc biztonsági és Állategészségügyi Főosztálya a településeken található házi sertésállomány tájékozódó jellegű összeírását kezdeményezte.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Állattartókat, hogy amennyiben sertést tartanak, arról

2022. július 15. (péntek) napjáig az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője felé adatot szolgáltatni szíveskedjenek!

Ezen tájékoztató jellegű adatszolgáltat/összeírás célja, hogy az állatorvosok (augusztus-november hónapokban) felkereshessék, és az összeírás mellett járványvédelmi tájékoztatásban is részesítsék a

sertéstartókat.

A sertéstartásra vonatkozó adatok - állattartó neve és címe, egyéb elérhetősége (telefon, e mail cím) - bejelentését az alábbiak valamelyikén várjuk:

Személyesen: Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal Pankaszi Kirendeltsége

(9937 Pankasz, Fő u. 64.) - hétfőtől-csütörtökig 8.00-15.30 óra közötti időpontban, - pénteken 8.00-12.00 óra közötti időpontban.

Telefonon:

06-94/548-080-es telefonszámon, vagy

E-mail-ben:

jegyzo@ivanc.hu vagy pankasz@pwnet.hu e-mail címekre.

A tájékoztatás határideje: 2022. július 15. (péntek)

Segítő közreműködésüket ezúton is köszönöm!

Radicsné dr. Soós Ágnes sk.

jegyző


SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE

Kattints ide, és kezdheted is az írást. Quos dolores et quas molestias excepturi.

Kossuth-díjat kapott a falubeli művészünk Szarvas József

szeretettel gratulál Viszák közössége

Bagolytúra

2016. július 29.