2024 évi VÁLASZTÁSI Információk

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

9931 Ivánc, Kossuth L. u. 119.

Tel.: (94) 542-027

E-mail: jegyzo@ivanc.hu

Iktatószám: IKÖ/273-7/2023.

Ivánci Helyi Választási Iroda Vezetőjének

7/2023. (X.27.) határozata

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdése alapján VISZÁK község képviselő-testületének megválasztható tagjainak számát a 2024. évi helyi önkormányzati választáson 4 főben állapítom meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül Viszák község Helyi Választási Bizottsághoz címzett (9932 Viszák, Fő út 59.; e-mail: jegyzo@ivanc.hu), de az Ivánci Helyi Választási Irodánál (9931 Ivánc, Kossuth L. u. 119. e-mail: jegyzo@ivanc.hu) benyújtandó kifogással lehet élni. 

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2023. október 30-án 16.00 óráig megérkezzen, a határidő jogvesztő.

A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon, vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.

Indokolás

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdése szerint a helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választást megelőző évben október 31-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztható tagjainak számát, megválasztható tagjainak számát.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 3. §-a alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete és a vármegyei közgyűlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző év szeptember 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.

Az Övjt. 4. §-a értelmében a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási rendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 1000 lakosig 4 fő.

A Nemzeti Választási Iroda által közzétett adatok szerint
VISZÁK község lakosságszáma 2023. szeptember 1-én 273 fő volt.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a képviselőtestület megválasztandó tagjainak számát.

A határozat a Ve. 306. § (2) bekezdésén, az Övjt. 3. §-án és 4. §-án alapul.

A Ve. 74. §-a szerint a választási iroda vezetőjének határozatára a 46. §, 47. §, 48. § (3) bekezdése és az 50. § rendelkezéseit kell alkalmazni. A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésein, 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 210. § (1) bekezdésén és 212. §-án alapul. A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Ivánc, 2023. október 27.

Radicsné dr. Soós Ágnes jegyző
HVI vezető